به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


حکایت افراد مارمولک صفت در عرصه سیاسی ایران

وقتی به آنچه در صحنه سیاسی مملکت رخ می دهد توجه می کنیم دچار تعجب می شویم که چگونه برخی افراد مانند مارمولک با تغییر محیط وجو تغییر می کنند وبه کلی پوست اندازی می کنند ودقیقا 180درجه از شخصیت قبل خود فاصله می گیرند وشخصیتی جدید پیدا می کنند وحکایت برخی دولتمردان ما حکایت مارمولک است زیرا بنا به اقتضای شرایط از نظر اخلاقی واجتماعی وفرهنگی وسیاسی وحتی مذهبی تغییر کرده انددر ابتدای انقلاب باتوجه به متفق القول بودن ملت در حمایت ازانقلاب اسلامی مسئولین امروزی همگی در سایه رهبری امام خمینی ره از انقلابیون درجه یک بودند وهرکدام سهمی دربه بارنشستن وبارور شدن این انقلاب واستحکام پایه های آن داشتند و همگی مواضع انقلابی داشتند وکسانی که مواضعی متمایل به غرب یاشرق داشتند باتوجه به حمایت قاطع مردم از امام مجبور به فرار شده وبعضا شانس خودبرای تقابل با ملت وامام راهم آزمودند اما همانگونه که می دانیم هیچکدام نتیجه ای نداشت حتی منافقین به صدام نیز متوسل شدندوشرف وحیثیت خودرا فروختند اما نتیجه ای نگرفتندواین روال انقلابی گری تا زمان ارتحال امام ادامه داشت وپس از پایان جنگ برخی مسئولین آرام آرام در مسیر منافع اقتصادی گام برداشتند وابتدا به دنبال برخورداری از امکانات حکومت به شیوه حلال مانند دریافت وامهای کلان وغیره بودند وپس از آن به تامین منافع بارانت خواری وویژه خواری روی آوردند وبعداز ان به حرامخواری ودزدی از بیت المال رسیدندوشخصیت آنان نیز به تبع تغییر ماهیت فعالیت اقتصادی انها تغییرکرد وامروز شاهد نسلی از انقلابیون ضدانقلاب هستیم که برخی توان وقدرت زیادی یافته اندوامروز در راستای رسیدن به منافع نامشروع خوداز هزینه کردن ارکان امنیت مملکت نیز ابایی ندارندوجالب اینجاست که جوانان امروزوحتی برخی ازبزرگترها که از گذشته افراداطلاع دارند ویا از طریق اسناد موجودافراد راشناخته اند با تغییررویکرد افراد برحسب منافع شخصی به سرعت همنوا می شوند واین امر نشاندهنده وجود قشری ناراضی در اجتماع است که با علم به اینکه فردی دزد برای رسیدن به منافع خودشعارهای همسو با خواست ناراضیان داخلی سرمی دهدازوی حمایت می کنند البته این قشر نمی دانند که دزدان قدرتمند سیاسی برای رسیدن به منافع خود حاضرند بسیاری را قربانی مطامع خود کنند وکافیست به برخوردهای آنان در زمانی که مسئولیتی داشته اند نگاهی انداخته شود تا بدانند در صورتیکه این افراد درراس حکومت قرار گیرند بشدت دیکتاتور خواهند بود برای مثال به کروبی وساخت زندان در بنیاد شهید اشاره کرد حال آنکه او در سال 88مدعی سردمداری اعتراضات آزادی طلبانه!!!شده بود واز حقوق مردم میخواست دفاع کند حال انکه درزمانی که رییس یک اداره بود برای ساکت کردن مراجعینش زندان اختصاصی ساخته بود.ومهمترین خطری که وجود دارد استفاده اینگونه افراد از معدود حامیان خودبرای برهم زدن نظم وتحت فشار گذاشتن نظام برای حفظ موقعیت خود یا استیلا بر مملکت برآیند واگر این استیلا طلبی بر اساس روال قانونی وآرای مردم باشد با اینکه از نظر عقلی شایسته نیست لکن با پذیرفتن قواعد بدیهی جامعه انسانی حق با اکثریت است همانگونه که در انتخابات گذشته دیدیم که در تهران چه اتفاقی افتادوهمگان در این خصوص تمکین کردند اما آنچه در سال88رخ داد زنگ خطری برای مردم است زیرا ثابت شده این زالوصفتانی که به مدیریت افکار عمومی می پردازند هرگاه نتوانند جامعه را باخودهمراه نمایند از قانون وروال قانونی خارج می شوند وبا ادعای تقلب به پشتیبانی دشمنان ایران به اغتشاش روی می آورتد وباید هوشیار بود که بازیچه این افراد نشویم زیرا همانگونه که افراد ناراضی به دنبال رسیدن به مقصود خود هستند موافقان نظام نیز درچارچوب قانون قطعا ذره ای از حق خود کوتاه نمی ایند واینگونه اختلافات باید درقالب دمکراسی حل شود والا سردمداران زر وزور به محض خارج شدن اوضاع از کنترلشان ملت را رها وبه خارج وویلاها ومنازل انچنانی خود می گریزند وملت آنگاه باید تاوان ساده لوحی برخی در حمایت از اینان را بپردازند.اما هوشیاری مسئولین نظام نیز در این میان ممکن است تغییر دهنده قواعد بازی باشد واز فرار بانیان اغتشاش همانگونه که در مورد موسوی وکروبی تا زمان محاکمه مشاهده شدجلوگیری نمایند وانانرا به سزای اعمال خود برسانند.
چون شود اندیشه ی قومی خراب
ناسره گردد به دستش سیم ناب
 
می میرد اندر سینه اش قلب سلیم
در نگاه او کج آید مستقیم


منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

دوران ریاست جمهوری روحانی وتکرار دوران قاجاریه خیانت یاواقع بینی

ریاست جمهوری حسن روحانی ناشی ازهیاهوهای کاذب اصلاح طلبان وکارگزاران درپی برملاشدن  حقایقی تلخ از خانواده هاشمی توسط محمود احمدی نژادبودو دراین میان خیانت تاریخی جبهه پایداری درهمراهی با تخریب احمدی نژادفرصتی طلایی را به مفسدین دانه درشت دادتادوباره به راس هرم قدرت برگردندوهمچون لاشخوربه جان حراج افتخارات مملکت بپردازند آنچنان که صنعت هسته ای دراین دوره نابود گردیدوصنعت نوپای هوافضا متوقف شد پیشرفتهای نانو وسلولهای بنیادین وغیره همگی بدون بودجه رهاشدوتمامی درآمد مملکت دربه قول حسن خمینی سفره انقلاب بین سرخه حصاریها تقسیم گردید وهرروز فسادی میلیاری برملا می شد ووقاحت به جایی رسیده است که فساد فیشهای نجومی را موضوعی پیش پاافتاده ذکر می نمودند وکسانی که ادعای تشکیل دولت راستگویان را داشتند افرادی بی شرف ودزد وخودفروخته وحتی در بعضی وزارت خانه ها خائن از آب درآمدندوتحقیر ایرانی وایران تاجایی پیش رفته که ایرانی بودن حقارت آور است وحتی شاه متوحش عربستان نیزچون با نوکرنوکرداخلی خودش روبروشدبا بی احترامی به شیخ دروغگوی متقلب ایرانیان را تحقیرکردوالتماسها وضجه های پسابرجامی وفشارهای ایمیلی به سوژه خنده ملت مبدل شد ودرمجموع باید گفت تمام کارهای عمرانی تعطیل وکرسنتهای جدید نفتی اینبار قانونی تصویب شدوتمامی ثروتهای ملی مانند فردی بی دفاع در برابرحیوانات وحشی ولاشخورهاموردتهاجم قرارگرفت وهنوز سردمداران خیانت از افتاب تابان برجام وابرهای گذرای برجام سخن می گویند وملت نیزچون مردگانی متحرک فقط ناظرهستند که اموال مملکت غارت می شود وآنها را با بهانه های اصلاحطلب واصولگرا خام نموده ودر حال چپاول اموال مردم هستند ای کاش فرصتی حاصل شود تا قطره قطره خون خائنان را در ازای چپاول ثروتهای ملی بر زمین بریزیم وشرکتها وکاخهای ساخته شده ازغارت اموال ملی را با دزدانش به آتش بکشیم.نومیدی از آینده ای که چنین غارت گرانی قراراست برای ملت ایران بسازند ارزانترین کالای امروز بازار است منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

دوران ریاست جمهوری روحانی وتکرار دوران قاجاریه خیانت یاواقع بینی

ریاست جمهوری حسن روحانی ناشی ازهیاهوهای کاذب اصلاح طلبان وکارگزاران درپی برملاشدن  حقایقی تلخ از خانواده هاشمی توسط محمود احمدی نژادبودو دراین میان خیانت تاریخی جبهه پایداری درهمراهی با تخریب احمدی نژادفرصتی طلایی را به مفسدین دانه درشت دادتادوباره به راس هرم قدرت برگردندوهمچون لاشخوربه حراج افتخارات مملکت بپردازند آنچنان که صنعت هسته ای دراین دوره نابود گردیدوصنعت نوپای هوافضا متوقف شد پیشرفتهای نانو وسلولهای بنیادین وغیره همگی بدون بودجه رهاشدوتمامی درآمد مملکت دربه قول حسن خمینی سفره انقلاب بین سرخه حصاریها تقسیم گردید وهرروز فسادی میلیاری برملا می شد ووقاحت به جایی رسیده است که فساد فیشهای نجومی را موضوعی پیش پاافتاده ذکر می نمودند وکسانی که ادعای تشکیل دولت راستگویان را داشتند افرادی بی شرف ودزد وخودفروخته وحتی در بعضی وزارت خانه ها خائن از آب درآمدندوتحقیر ایرانی وایران تاجایی پیش رفته که ایرانی بودن حقارت آور است وحتی شاه متوحش عربستان نیزچون با نوکرنوکرداخلی خودش روبروشدبا بی احترامی به شیخ دروغگوی متقلب ایرانیان را تحقیرکردوالتماسها وضجه های پسابرجامی وفشارهای ایمیلی به سوژه خنده ملت مبدل شد ودرمجموع باید گفت تمام کارهای عمرانی تعطیل وکرسنتهای جدید نفتی اینبار قانونی تصویب شدوتمامی ثروتهای ملی مانند فردی بی دفاع در برابرحیوانات وحشی ولاشخورهاموردتهاجم قرارگرفت وهنوز سردمداران خیانت از افتاب تابان برجام وابرهای گذرای برجام سخن می گویند وملت نیزچون مردگانی متحرک فقط ناظرهستند که اموال مملکت غارت می شود وآنها را با بهانه های اصلاحطلب واصولگرا خام نموده ودر حال چپاول اموال مردم هستند ای کاش فرصتی حاصل شود تا قطره قطره خون خائنان را در ازای چپاول ثروتهای ملی بر زمین بریزیم وشرکتها وکاخهای ساخته شده ازغارت اموال ملی را با دزدانش به آتش بکشیم.نومیدی از آینده ای که چنین غارت گرانی قراراست برای ملت ایران بسازند ارزانترین کالای امروز بازار است امیدوارم خیانت خائنین قبل از اینکه دامنگیرملت شودبه نابودی خودشان بیانجامد زیرا ملت با دادن اینهمه شهید این انقلاب را به ثمرنشاندند اما امروز ناتوانی جمهوری اسلامی در مبارزه بافساد وغرق شدن مسئولین کشوردرفسادسیستماتیک وسرپوش گذاری بیش از حدوارد مرحله خطرناکی شده است که باید انتخاب کنددرهمان مسیرقبل که به سقوط می انجامدحرکت نماید یا انقلابی دوباره نماید وبا قیامی مجدد انقلاب رااز دست مفسدین وخیانتکاران ومرفهین بی دردوبندگان کدخداکه خدایی جزکدخدا برایشان متصور نیست نجات بدهند ومتاسفانه فسادبه نقطه ای رسیسده است که بسیاری از ملت باآگاهی کامل نسبت به پیامدهای قیام برضدمفسدین دانه درشت قدرتمندکه گاهاپستهای کلیدی مملکت را دراختیاردارندبرای رهایی ازچنگال زالوهای غربگراونجات دین وایمان خودوفرزندانشان از دستان نوکران یهودبرای پرداختن هرهزینه ای آمادگی دارندوبنظر می رسد فسادسیستماتیک کاردرابه استخوان ملت رسانده است وشجره خبیثه بنی امیه عصرحاضر که درراس آن پدرمعنوی فتنه معاویه ملعون عصرماقرارداردباهمراهی عمروعاص ها وشمرهای زمان دردزدیدن وسبقت گرفتن در فسادآشکارابه رقابت می پردازندومفسدین بزرگ را ذخائرنظام می شمرنددرپایان ملتمسانه ودلسوزانه ازمسئولینی که هنوزشیطان انان را نتوانسته مسخرخودبگرداند وتعدادشان نیزکم نیست می خواهیم بااتکاواعتمادبه وعده های خداونددرنصرت دین اودرراه نابودی مفسدین خائن قدمی بردارند تاببینند که ملت مسلمان ایران امروزگسترده تر از9دی حامی انقلاب واسلام ومبارزه با فسادخواهند بودمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

دولت یازدهم ازرویکردهای اشتباه وخطای محاسباتی تاتوجیه شکستهاو ضعفها وآمارسازی ودروغگویی در روزروشن

دردوران دولت دکتراحمدی نژاداتهامات بسیاری به دولت واردشدونوک حمله تخریبهانیزافرادی چون علی مطهری واحمدتوکلی بودندودارودسته غربگرایان نیزتمام توان خودرابرای تخریب دولت بکاربسته بودندودرست یاغلط جبهه پایداری نیزبه این هجوم پیوست وباهمسویی بااصلاح طلبان به تخریب دولت پرداختندوبرخی افراددرون دولت نیزوحتی شخص احمدی نژاددربرخی مواردباموضع گیری اشتباه به یاری غوغاسالاران شتافتندوتنشهای موجوددربازاروناتوانی دولت احمدی نژاددرمقابله بااخلالگران بازاراتهام دست داشتن درموجهای گرانی را متوجه دولت ساخت تاتمام فعالیتهای بی سابقه دوران احمدی نژاددرمیان عامه مردم زیرسئوال برودوحملات سازماندهی شده ازاسراییل وغرب نیزبه کمک مخالفان احمدی نژاد امدوشرایط به گونه ای شدکه حسن روحانی توانست بااتکابه جنگ روانی وفرصت طلبی ارای نیمی ازمردم رابه خوداختصاص دهدوازسویی تعددنامزدهای اصولگراوحضورهمگی تاهنگام رای گیری وپراکنده نمودن آرای مردم درمقابل اتحاداعتدال واصلاح طلب منجربه پیروزی روحانی بعنوان معاون اول کابینه هاشمی گردیدکه دراینجاقصدپرداختن به عوامل پیروزی روحانی رانداریم.کشوربه یکباره باریاست جمهوری روحانی که بادردست داشتن نشانه ازبین بردن موانع برقراری روابط که همان کلیدمک فارلین باشدروبروشددرحالی که دردولت قبل مقوله ارتباط باامریکایاعقب نشستن ازفناوری هسته ای به کلی مردودشمرده می شد.
روحانی بنابه دلایلی نامعلوم بانگاهی مرموزبه دوربین هنگامی که کلیدکذایی راازجیب در می آوردپیامهای مهمی به غرب مخابره کردوبیشترملت تا آن زمان ماجرای کلیدرانمی دانستندزیرادرنظام مافقط مردم نامحرمندوهرانچه مرتبط با مسئولین باشدکتمان می شودوچنانچه دررسانه های عمومی افشانشودآگاهی دادن به مردم وجودنداردوفقط ازمردم می خواهندبصیرت داشته باشندامامهمترین خطاهای برخی مسئولین را کتمان می نمایندتااینکه کتاب تماس نوشته دکترحسن عباسی پژوهشگربرجسته کشوربرخی زوایای پنهان این کلیدونقش روحانی دران رابرملانمودوزمینه سازهضم اقدامات شگفت انگیزروحانی گردید.
اماروحانی سرمست ازپیروزی ومصمم به ایجادرابطه همه جانبه باامریکاتحت هرشرایطی برای منفعل نمودن مسئولین مخالف مذاکرات گسترده باامریکاعامل همه مشکلات کشورراعدم هماهنگی باامریکاوتوافق نکردن باامریکاطبق شرایط انهااعلام نمود تاجایی که اگردرگوشه ای ازکشورمشکل بی آبی پیش می آمدحل انرا به رهایی انرژی هسته ای وتوافق باامریکامنوط می کرد ازمعیشت گرفته تافرهنگ تاقیمت ارزاق عمومی وقیمت جهانی نفت وغیره منوط به پذیرش شرایط غرب وامضای برجام شده بود.
ابتدا بیانیه لوزان بدون توجه به دغدغه های مردم ورهبرامضاشدوهرکس درمقام تحلیل این بیانیه برامدبا غیرالزام اوربودن این بیانیه مشکلات موجوددرانراتوجیه می کردندتااینکه نهایتا برجام که افتاب تابان نام گرفت براساس بیانیه لوزان وکمی تغییرات به نفع امریکاامضاشدوجشنهای بزرگی برپاشدوبرخی درخیابانهاپیراهنهای بانوشته I LOVE U.S.Aوبرخی دیگر بادردست گرفتن هزارتومانی ودلارامریکابه نشانه برابری دلاروهزارتومانی به رقص وپایکوبی درخیابانها پرداختندومذاکره کنندگان نشانهای لیاقت وافتخار ملی وسکه های بی حساب وکتاب دریافت کردندوقهرمانملی لقب گرفتند ودر این میان منتقدان برجام که بااین توافق منافع ملی رالگدمال شده می دیدندساکت ننشستند اما با القابی مانند بزدل وترسو لبوفروش بی شناسنامه وجهنمیان و...موردحمله دولت قرارگرفتندوهرروز برجام ازشکلی به شکل دیگر تغییرمی یافت روزی افتاب تابان وروزی ابربهاری وروزی باغ هلووگلابی نامیده شد.
دراین میان مجلس شورای اسلامی ودرراس ان علی لاریجانی برای ماندن درقدرت ظرف20دقیقه سرمایه 37سال انقلاب را حراج کردندوهرروز ادعای یک گشایش ونابودی تحریمهاو...نمودند تا اینکه امریکا دولت را فریب داد تا تمامی دستاوردهای هسته ای را برخلاف دستورصریح رهبری حراج وازکشورخارج نمایدومحروم نمودن کشوراز اب سنگین را موفقیت بزرگ درفروش اب سنگین اعلام نمودندودقیقامانندقاجاریه تمام امتیازات داده شده مملکت به غرب رابعنوان پیروزی به ملت قالب نمودند اما برجام وتسلیم تمام عیاردولت نیزنتوانست خوی توحش امریکاراسیری ببخشدوبارهابرجام نقض شدامادولت دردفاع ازبرجام تمام قدازنقض برجام بودن سخن گفت حتی سیف درکنگره امریکا دستاوردایران راتقریبا هیچ اعلام کردامادولت به سیف اخطارداداما امریکاباتحریم داماتویا ایسا کاررابه جایی رساندکه حتی دولت هم مجبوربه پذیرش نقض برجام شداماروحانی که توان پذیرش نقض برجام رانداشت انرانقض مشروط فاحش نامید.
تااینجای کاربااینکه چنانچه تذکرها وسخنان مکرررهبری درخصوص اعتمادنکردن به امریکارامدنظرقراردهیم وشروط اجرای برجام ابلاغی رهبرراببینیم باید بگوییم که اجرای برجام خیانت به مملکت بود.
ازاینکه خیانت است یانیست بگذریم زیراقطعادردادگاههای صالحه این لجاجت دولت درپذیرفتن واجرای برجام بزودی بررسی خواهدشداما مورد جدیدکه دولت درپی برجام تقریباهیچ وناتوانی درحل مشکلات وعمل به وعده هایش به ان روی اورده است دروغگویی محض درروز روشن واتهام زنی به منتقدین وایجاد تنش در برهه های مختلف ومظلوم نمایی کاذب روی اورده است ودولت برای ماموریت دورکردن نظرمردم از ناکامی هاوخطاهایش در سیاستها افرادی مانندمطهری وصادقی را به میدان فرستاده که هردوجویای نام وخواهان کسب پایگاه درجامعه با غوغاسالاری هستندوتمام توان خودرابرای اتهام پراکنی ودروغگویی بکاربسته اندودرروز دانشجوپررنگ ترین سخنان جبهه حامی دولت اززن ومرددروغ پردازی حول وحوش اقدامات انجام نشده یاغلط دولت بودوهسته اصلی برنامه ریزی اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده که چون سال92باتکیه بردروغ وفریب به خواسته خودبرسندهرچندوضعیت عمومی مملکت به گونه ای است که تمامی ملت خواهان برکناری ومحاکمه مفسدان مالی واصلاح وضعیت موجودهستندزیراادامه این وضع معیشت برای مردم غیرممکن است واین نوسان قیمت که دقیقاتداعی کننده ماههای اخردولت قبل است حتی احتمال موفقیت روحانی را به صفررسانده است اما از سوی دیگرپیگیری چرایی افزایش قیمت دلار وتلاطم قیمتهادرماههای منتهی به انتخابات مسئله ای است که می بایست مدنظرقرارگیردزیرابه نظرمی رسدگروهی بسیارتوانمندکه امنیت لازم رانیزداراست برای جهت دهی به انتخابات ازاین حربه استفاده می کند ووزارت اطلاعات نیزتوانایی شناسایی وبرخوردبا این گروه راندارداما برای پایان بخشیدن به اجبارمردم ومهندسی انتخابات ازطریق دلارمی بایست ارگانی مستقل وارد این قضیه شودتااز بازی کردن با انتخابات جلوگیری نمایدهرچند یکی ازمتهمان مهندسی بازاردلارخوددولتها هستند.
باید دیددروغ وظاهرسازی وعوامفریبی برای پوشاندن واقعیات که اکنون به مرحله دروغگویی بی شرمانه وبی حیایی محض در روزروشن رسیده تا زمان باقیمانده به انتخابات وسرانجام برجام وارد چه مرحله ای خواهد شد.


منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است